Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/8/2015-11/8/2015 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 05/08/2015 ĐẾN 11/08/201505 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05/08/15 Cắt điện: T.152(N/nghỉ người có công CM), T.154(Trường thực nghiệm MGTW2), T.219(Sân thể thao Bắc Vĩnh Hải), T.295(Trường MGTW2), T.301(Đài phát xạ Đồng đế), T.381(XNXD thủy lợi). Từ

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/08/2015 đến ngày 11/08/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/08-18/08/2015) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 32/2015 từ ngày 05/08/2015 đến ngày 11/08/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/8/2015-11/8/2015 tại Gia Lai

LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC NHA TRANG TỪ 05/08/2015 ĐẾN 11/08/201505 tại Khánh Hoà

Ngày Khu vỰc cẮt ĐIỆn ThỜi gian Lý do cẮt điỆn 05/08/15 Cắt điện: T.152(N/nghỉ người có công CM), T.154(Trường thực nghiệm MGTW2), T.219(Sân thể thao Bắc Vĩnh Hải), T.295(Trường MGTW2), T.301(Đài phát xạ Đồng đế), T.381(XNXD thủy lợi). Từ

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/08/2015 đến ngày 11/08/2015 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 01/08-18/08/2015) tại Quảng Ngãi

Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 31-7-2013 đến 06-8-2013 tại Quảng Ninh

Thông báo mất điện tuần 32/2015 từ ngày 05/08/2015 đến ngày 11/08/2015 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngưng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 26/7/2015 đến ngày 01/8/2015 tại Đắc Lắc

.. phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.  Cụ thể như sau:   Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 28 Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2015 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013 tại Bắc Giang

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/8/2015-11/8/2015 tại Gia Lai