Monthly Archives: Tháng Năm 2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 23/2016 (từ ngày 01/6-07/6/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/6

Thông báo mất điện tuần 23/2016 từ ngày 01/6/2016 đến ngày 07/6/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 23/2016 từ ngày 31/5/2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 23/2016 (từ ngày 01/6-07/6/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/6

Thông báo mất điện tuần 23/2016 từ ngày 01/6/2016 đến ngày 07/6/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 14 Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 23/2016 từ ngày 31/5/2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 23/2016 (từ ngày 01/6-07/6/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo ngừng cấp điện (Ngày 04/6