Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 32/2016 (từ 03/8/2016-09/8/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo mất điện tuần 32/2016 từ ngày 03/8/2016 đến ngày 09/8/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 32/2016 từ ngày 02/8/2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 32/2016 (từ 03/8/2016-09/8/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo mất điện tuần 32/2016 từ ngày 03/8/2016 đến ngày 09/8/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp

Lịch ngừng cung cấp điện khu vực tỉnh Bình Định tuần 32/2016 từ ngày 02/8/2016

Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016 tại Bắc Giang

Thông báo mất điện tuần 32/2016 (từ 03/8/2016-09/8/2016) tại Gia Lai

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2016 đến ngày 22/03/2016 tại Phú Yên

Thông báo mất điện tuần 32/2016 từ ngày 03/8/2016 đến ngày 09/8/2016 tại Quảng Trị

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016 tại Đắc Lắc

phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.   Cụ thể như sau: Ngày Thời gian mất điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 tại Điện Biên

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 24 Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2016 Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp