CupDien.com >> Quảng Bình >> LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN 30/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN 30/12/2014 tại Quảng Bình

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 23/12 ĐẾN 30/12/2014

(Website Quảng Bình) – Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chuẩn bị cho việc cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán theo kế hoạch từ ngày 23/12/2014 đến ngày 30/12/2014 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 4, 6, 7, 8, 9, 11 phường Bắc Lý; tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; phường Đồng Sơn; xã Thuận Đức; các thôn 5, 6, 7, 8, 9  xã Nghĩa Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Các phường Hải Đình, Phú Hải; tổ dân phố Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Hạ, Diêm Trung, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; xã Bảo Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Các phường Đồng Mỹ, Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình; tổ dân phố 10, 11, 12, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 10 phường Nam Lý; tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; phường Đồng Sơn; thôn 5, 6, 7, 8, 9  xã Nghĩa Ninh; xã Thuận Đức, Lộc Ninh, Quang Phú , Bảo Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 28/12

Phường Đức Ninh Đông, Hải Đình (trừ tổ dân phố 5); tổ dân phố 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12 phường Bắc Nghĩa;  tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phường Bắc Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 phường Nam Lý; tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh; xã Đức Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 29/12

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 12 phường Bắc Nghĩa; thôn 5, 6, 7, 8, 9  xã Nghĩa Ninh; xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn

Từ 05h00 đến 06h30 ngày 26/12

Từ 17h00 đến 18h30 ngày 29/12

Phường Phú Hải, Đồng Sơn, Đồng Mỹ, Đồng Phú; các xã Lộc Ninh, Quang Phú, Bảo Ninh, Thuận Đức; tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành; các tổ dân phố 3, 4 , 5 phường Hải Đình; tổ dân phố 11, 12, 13, 15 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 3, 4, 5, 12 phường Bắc Nghĩa; thôn 5, 6, 7, 8, 9  xã Nghĩa Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 1, 2, 4 phường Đồng Sơn; thôn 5, 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 18h40 trong các ngày 26, 27, 28, 29/12

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc, Hồng Thủy; khu vực Chợ Động xã Mai Thủy

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Các xã Sơn Thuỷ, Hoa Thuỷ, HTX Tam Hương xã Phú Thủy, khu vực Đội 6 Lệ Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Thị trấn Lệ Ninh; Các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ; các thôn Hoàng Trung Lộc, Hoàng Lại Ngô xã Sơn Thuỷ

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 28/12

Thị trấn Kiến Giang; các xã Mai Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Mỹ Thủy, Kim Thủy, Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thủy, Thanh Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thuỷ Bắc, Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Thái Thuỷ, Hưng Thuỷ, Sen Thuỷ, Ngư Thuỷ Trung, Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); Đội Phú Cường thị trấn Lệ Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 29/12

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã An Ninh, Vạn Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Trường Xuân; thôn Phú Cát xã Lương Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Các thôn Xuân Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh; thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; các xã Hiền Ninh, Trường Sơn, Xuân Ninh, Trường Xuân, Duy Ninh, Gia Ninh (trừ các thôn Mỹ Trung, Bắc Trung, Nam Trung), Hải Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh (trừ Thôn Hữu Tân), Hàm Ninh (trừ thôn Hà Kiên); thôn Phú Cát xã Lương Ninh

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 28, 30/12

Phía Tây thị trấn Quán Hàu; các xã Vĩnh Ninh, Hiền Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh.

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 29/12

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các TK 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch,

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 23, 26/12

Các xã Cự Nẫm, Phú Định; thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Các tổ dân phố 3, 5, 7, 9, 10, Hữu Nghị, Truyền Thống, Sao Vàng, Dũng Cảm, Làng Quân nhân T92 thị trấn Nông Trường Việt Trung; các xóm Cà, Rẩy xã Tây Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; thôn Cổ Giang xã Hưng Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Các TK 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Thị trấn Nông Trường Việt Trung; Các tổ dân phố 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch; các xóm Cà, Rẩy xã Tây Trạch; các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 28/12

Các TK 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; thôn 3 xã Trung Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 29/12

Thị trấn Nông Trường Việt Trung; Các TK 1, 2, 3, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã Trung Trạch, Đại Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch; các xóm Cà, Rẩy xã Tây Trạch

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; Các xã Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 26, 28, 30/12

Các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc; các xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thuỷ

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 27, 29/12

Các khu phố 2, 3, 4, 6 phường Ba Đồn; các phường Quảng Long, Quảng Phong; các thôn Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ; xã Quảng Hải

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Các khu phố 1, 2, 5 phường Ba Đồn; các phường Quảng Phúc, Quảng Thuận; thôn Thọ Đơn, Minh Lợi phường Quảng Thọ

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Thanh; các thôn Vân Tiền, Hải Lưu xã Quảng Tiến; thôn Cồn Ngựa, chòm 6, chòm 7 xã Quảng Trường

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Xã Quảng Hưng; thôn Phú Lộc xã Quảng Tùng; các thôn Hà Tiến, Đông Tiến xã Quảng Tiến

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 28/12

Các xã Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Tùng, Quảng Châu, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương; thôn Hà Tiến, Đông Tiến xã Quảng Tiến, Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Phong Hoá, Đức Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Cao Quảng, Lâm Hóa, Thuận Hoá (trừ thôn Xuân Canh), Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Thị trấn Đồng Lê (trừ khu vực Tam Đa)

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Thị trấn Đồng Lê; các xã Lê Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá, Hương Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Sơn Hoá, Nam Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 27/12

Xã Văn Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 trong các ngày 27, 29/12

Toàn huyện Tuyên Hóa (trừ xã Văn Hóa)

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Quy Đạt; các xã Yên Hoá, Xuân Hoá, Hoá Hợp, Hoá Tiến, Hoá Thanh, Hoá Phúc, Hoá Sơn, Dân Hoá, Trọng Hoá, Quy Hoá, Tân Hoá, Trung Hoá, Minh Hoá, Thượng Hoá

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 26/12

Toàn huyện Minh Hóa

Từ 05h30 đến 18h30 ngày 30/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 2460012, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...