CupDien.com >> Tin tức ngành điện >> PC Bình Định: Điều hành sản xuất kinh- doanh theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

PC Bình Định: Điều hành sản xuất kinh- doanh theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Tháng 10/2013 hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Bình Định đã được Viện Tiêu chuẩn Anh BSI  đánh giá và cấp chứng chỉ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001:2008.

Để điều hành sản xuất kinh doanh điện năng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO vừa được công nhận, Công ty Điện lực Bình Định đã thành lập Ban ISO Công ty do 1 Phó Giám đốc phụ trách. Ban Thường trực ISO Công ty chịu trách nhiệm  phân công nội dung, giám sát soạn thảo và đôn đốc việc áp dụng. Tuy nhiên, thời gian đầu việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sắp xếp hồ sơ quản lý  khoa học… công việc dần đi vào ổn định , mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả rõ nét là việc theo dõi diễn biến , cập nhật các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và kinh doanh bán điện, quản lý tài chính, vật tư…thực hiện các dịch vụ khách hàng diễn ra thông suốt, nề nếp và nhanh chóng, góp phần hỗ trợ đắc lực cho năm đầu tiên thực hiện “Năm kinh doanh – dịch vụ khách hàng”. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của PC Bình Định đều đạt và vượt được định mức kế hoạch đề ra và hứa hẹn thắng lợi trong mùa thi đua 2013.

Hiện nay, ngoài việc giám sát, đôn đốc thực hiện các quy trình quản lý trong hệ thống ISO, Ban Thường trực ISO PC Bình Định còn tham mưu cho lãnh đạo triển khai việc khắc phục sự không phù hợp và có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra sự không phù hợp như trong đợt đánh giá sau cùng đã nêu. Đồng thời khuyến cáo các đơn vị tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, chỉnh sửa các quy trình, quy chế  sát với diễn biến thực tế trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng, đảm bảo các hoạt động luôn tuân thủ và phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...