CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 từ ngày 08/04-14/04/2015 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 15 từ ngày 08/04-14/04/2015 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...